معاونت پژوهش

asdfgg

اطلاعیه های معاونت پژوهش حوزه علمیه نجف آیاد

نمرات پژوهش طلاب در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

عزیزانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند میتوانند با ذکر کد تحصیلی ، علت اعتراض خود را در قسمت دیدگاه وارد نمایند

پایه کد قم تاریخ تحویل پژوهش نمره
۴ ۱۴۰۷۷۷ ۲۷/۱/۹۶ ۲۰
۴ ۱۴۰۷۶۱ ۳/۲/۹۶ ۱۸
۴ ۱۴۱۲۹۰
۴ ۱۴۲۱۷۸ ۲/۲/۹۶ ۱۷
۵ ۱۲۹۸۶۳ ۴/۲/۹۶ ۷
۴ ۱۲۹۸۷۹ ۱۱/۲/۹۶
۴ ۱۴۰۷۵۸
۳ ۱۴۰۷۶۶
۴ ۱۳۹۷۸۷ ۲۶/۱/۹۶ ۱۷٫۵
۴ ۱۴۰۷۹۱ ۳/۲/۹۶
۳ ۱۴۶۶۰۷ ۳/۲/۹۶ ۱۸٫۵
۳ ۱۴۶۶۰۸ ۴/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۳ ۱۴۸۳۲۹ ۳/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۴ ۱۴۲۱۷۴
۴ ۱۵۰۳۸۷ ۳۰/۱/۹۶ ۱۶٫۵
۳ ۱۴۰۷۷۳
۴ ۱۴۰۷۶۷ ۲/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۴ ۱۴۰۷۵۳ ۳/۲/۹۶
۴ ۱۴۰۷۶۹ ۳/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۴ ۱۴۳۸۲۹ ۹/۲/۹۶
۴ ۱۴۰۷۵۹ ۳/۲/۹۶ ۱۹
۴ ۱۴۰۷۹۵ ۲۹/۱/۹۶ ۱۵٫۵
۴ ۳۰۰۶۵۸ ۲۸/۱/۹۶ ۱۷
۴ ۱۳۹۷۹۰ ۴/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۶ ۱۲۹۸۹۰ ۴/۲/۹۶ ۱۶٫۲۵
۴ ۱۴۰۷۸۳
۴ ۱۴۲۱۷۳ ۲/۲/۹۶
۴ ۱۴۳۸۶۰ ۹/۲/۹۶ ۱۹٫۵
۴ ۱۴۰۷۷۱
۳ ۱۴۶۵۳۲ ۷/۲/۹۶ ۱۸
۴ ۱۴۰۸۰۱
۳ ۱۴۶۵۹۸ ۳۰/۱/۹۶ ۲۰
۴ ۱۴۰۷۶۸ ۲۹/۱/۹۶ ۱۸٫۵
۳ ۱۴۸۳۳۶ ۳۰/۱/۹۶ ۱۹٫۵
۳ ۱۴۶۵۸۹ ۱۵/۱/۹۶ ۱۹٫۵
۴ ۱۳۷۵۶۳
۴ ۱۴۰۷۴۴ ۹/۲/۹۶ ۱۷
۴ ۱۳۹۸۱۵ ۳۱/۱/۹۶ ۱۹٫۵
۴ ۱۴۶۸۱۷ ۳/۲/۹۶ ۱۸
۶ ۱۲۴۱۹۵
۶ ۱۲۹۸۹۴
۵ ۱۳۵۰۶۶ ۳/۲/۹۶ ۹٫۵
۶ ۱۲۹۸۸۱ ۳۰/۱/۹۶ ۱۶٫۲۵
۶ ۹۰۸۵۲ ۶/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۴ ۱۴۰۷۹۷
۳ ۱۴۶۵۶۸ ۱۲/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۵ ۱۳۵۰۵۴ ۱۲/۲/۹۶ ۹٫۵
۳ ۱۴۸۳۳۱ ۲۷/۱/۹۶ ۱۹
۴ ۱۴۲۱۷۶ ۲۹/۱/۹۶ ۱۹
۶ ۱۲۹۸۸۳ ۳۰/۱/۹۶ ۱۷
۴ ۱۲۸۴۴۳ ۳۰/۱/۹۶ ۱۸٫۵
۳ ۱۴۸۳۳۶ ۳۰/۱/۹۶
۴ ۱۴۱۲۹۰ ۳۰/۱/۹۶ ۱۹٫۵
۵ ۱۲۹۸۷۷ ۱۵/۱/۹۶ ۶
۳ ۱۴۶۸۱۵ ۳۱/۱/۹۶ ۱۹
۴ ۹۲۱۶۰ ۳۱/۱/۹۶ ۲۰
۷ ۱۲۹۹۱۹ ۳۱/۱/۹۶ ۱۸
۳ ۱۴۶۵۸۷ ۴/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۶ ۱۳۲۷۸۰ ۲/۲/۹۶ ۱۵
۳ ۱۴۶۵۶۲ ۲/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۵ ۱۳۵۰۵۲ ۲/۲/۹۶ ۱۳
۵ ۱۳۵۰۵۹ ۲/۲/۹۶ ۱۹٫۵
۶ ۱۳۷۵۶۴ ۲/۲/۹۶ ۱۸٫۷۵
۵ ۱۲۹۸۵۸ ۲/۲/۹۶ ۱۲٫۵
۷ ۱۰۴۶۱۰ ۲/۲/۹۶ ۱۹
۷ ۱۲۵۲۴۰ ۲/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۵ ۱۳۷۵۹۳ ۲/۲/۹۶ ۱۷
۷ ۸۹۶۷۱ ۲/۲/۹۶ ۱۹٫۵
۴ ۱۴۰۷۹۶ ۲/۲/۹۶ ۱۸
۴ ۱۴۰۷۵۸ ۲/۲/۹۶ ۱۷
۵ ۱۳۷۵۹۹ ۲/۲/۹۶ ۱۲
۴ ۱۴۲۱۷۴ ۲/۲/۹۶
۴ ۱۳۹۷۹۰ ۲/۲/۹۶
۳ ۱۴۶۶۱۰ ۲/۲/۹۶ ۱۸٫۵
۵ ۱۳۵۶۵۲ ۲/۲/۹۶ ۱۲٫۵
۳ ۳۰۰۲۵۲ ۲/۲/۹۶ ۲۰
۵ ۱۳۷۵۶۱ ۳/۲/۹۶ ۹٫۵
۶ ۱۲۴۱۹۵ ۳/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۳ ۱۴۶۶۰۲ ۳/۲/۹۶
۶ ۱۲۹۸۹۱ ۳/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۵ ۱۳۷۵۷۳ ۳/۲/۹۶ ۱۰
۳ ۱۴۶۵۹۶ ۳/۲/۹۶ ۱۴٫۵
۴ ۱۴۶۸۱۷ ۳/۲/۹۶
۴ ۱۴۰۷۷۶ ۳/۲/۹۶
۳ ۱۴۶۵۷۹ ۳/۲/۹۶ ۱۹
۵ ۱۳۷۶۰۷ ۳/۲/۹۶ ۱۴
۶ ۱۲۹۸۷۲ ۳/۲/۹۶ ۱۶
۳ ۱۴۶۶۰۴ ۳/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۴ ۱۴۰۷۵۷ ۳/۲/۹۶ ۱۷
۶ ۱۲۹۸۷۸ ۳/۲/۹۶ ۱۴٫۲۵
۶ ۱۳۲۷۸۹ ۴/۲/۹۶ ۱۶
۶ ۱۳۲۷۷۶ ۴/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۶ ۱۳۲۷۸۳ ۴/۲/۹۶ ۱۵٫۷۵
۴ ۱۳۹۷۸۸ ۴/۲/۹۶ ۱۹
۳ ۱۴۶۵۶۹ ۷/۲/۹۶ ۱۸
۶ ۱۲۹۸۸۵
۵ ۱۳۷۵۷۷ ۹/۲/۹۶ ۶٫۵
۵ ۱۳۷۵۸۱
۵ ۱۳۷۶۰۰
۵ ۱۳۷۵۹۶ ۹/۲/۹۶ ۷
۳ ۱۴۸۳۳۳ ۶/۲/۹۶
۵ ۱۳۷۵۵۶ ۱۶/۲/۹۶ ۶٫۵
۶ ۱۲۹۸۹۸ ۹/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۵ ۱۳۷۵۸۶
۵ ۱۲۵۸۷۴
۵ ۱۳۷۵۶۲
۳ ۱۲۲۰۴۵ ۲/۲/۹۶ ۱۳
۵ ۱۳۷۶۰۵ ۹/۲/۹۶ ۷
۶ ۱۲۹۹۰۱
۶ ۱۲۸۷۱۹
۵ ۱۳۷۵۷۶ ۱۶/۲/۹۶ ۱۲٫۵
۴ ۱۴۲۰۴۹ ۱۶/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۵ ۱۳۵۰۵۳ ۹/۲/۹۶ ۹٫۵
۶ ۱۳۲۷۷۷ ۱۶/۲/۹۶ ۱۳٫۵
۵ ۱۳۷۶۰۴ ۶/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۶ ۱۲۱۱۲۲ ۱۰/۲/۹۶ ۱۵
۵ ۱۳۷۵۹۸
۳ ۱۴۶۵۶۳ ۹/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۳ ۱۴۶۵۸۰
۵ ۱۳۷۵۹۱
۶ ۱۲۹۹۰۳
۶ ۸۵۸۸۱ ۱۱/۲/۹۶ ۱۶
۳ ۱۴۶۵۹۵ ۱۱/۲/۹۶ ۱۱٫۵
۳ ۱۴۶۵۸۱ ۲/۲/۹۶ ۱۹٫۵
۳ ۱۴۶۶۰۳ ۳/۲/۹۶
۷ ۱۲۹۹۳۹ ۱۳/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۵ ۱۳۷۵۸۹ ۱۳/۲/۹۶ ۶٫۵
۴ ۱۴۰۷۷۹ ۶/۲/۹۶
۷ ۱۲۹۹۲۴ ۱۶/۲/۹۶ ۱۸٫۵
۷ ۱۲۳۴۹۳ ۱۶/۲/۹۶ ۱۶٫۵
۵ ۱۳۷۵۸۳ ۱۶/۲/۹۶ ۶٫۵
۵ ۱۳۷۵۷۱ ۱۶/۲/۹۶ ۱۲٫۵
۷ ۱۲۹۹۲۵ ۱۶/۲/۹۶ ۱۸
۳ ۱۴۶۵۹۴ ۵/۲/۹۶ ۱۷٫۵
۳ ۱۴۶۵۶۷ ۱۶/۲/۹۶ ۱۸٫۵
۴ ۱۴۲۱۷۵ ۲۰/۱/۹۶ ۲۰
۳ ۱۴۶۵۸۳ ۶/۲/۹۶ ۱۹
۴ ۱۴۰۷۷۵ ۶/۲/۹۶ ۱۸


[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : عبدالهی
ت : سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. امیرحسین ابراهیمی می‌گه:

    باسلام و خسته نباشید خدمت تمامی مسئولین مخلص حوزه علمیه جامعه الامام المنتظر «عج» نجف آباد.از صمیم قلب ،نهایت تشکر و قدردانی از تمام مسئولین علی الخصوص حاج آقا نورمحمدی،معاونت محترم آموزش حوزه را دارم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
 
  آقا " تقصیر " شما نیست ... که " تصویر "شما نیست من آیینه ای پر شده از گرد و غبارم ..!  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.